شب شیشه نوزاد

شب شیشه نوزاد

دسته بندی > فرهنگی

هر گاه خداوند به خانواده‌ای فرزندی عطا می‌فرمود در شب شیشه نوزاد در گذشته درکرمان مراسمی باعنوان شب شیشه برپا می‌شد تا نوزاد از خطر و آسیب موجود خیالی و افسانه‌ای به نام شیشه درامان باشد

ادامه مطلب

گلیم شیریکی پیچ

گلیم شیریکی پیچ

دسته بندی > فرهنگی

” گلیم شیریکی پیچ ” مهمترین صنعت دستی سیرجان دراستان کرمان است که از دور حالتـی شبیه به قالی دارد . دراین نوع گلیم برخلاف انواع دیگرزیراندازهای بافتنی که درآنها پود موجب شکلگیری نهایی محصول میشود

ادامه مطلب

آداب و رسوم عید نوروز در کرمان

آداب و رسوم عید نوروز در کرمان

دسته بندی > فرهنگی

م‍ردم‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ ك‍رم‍‍ان‌ ‌ه‍م‌ م‍‍ان‍ن‍د س‍‍اي‍ر ‌ه‍م‍وطن‍‍ان‌ خ‍ود س‍‍ال‌ ن‍و ر‌ا ب‍‍ا ‌آد‌اب‌ و رس‍وم‌ خ‍‍اص‍‍ي‌ ‌آ‌غ‍‍از م‍‍ي‌ ك‍ن‍ن‍د. ب‍رخ‍‍ي‌ ‌از ‌اي‍ن‌ ‌آد‌اب‌ ‌ه‍ن‍وز در ب‍ي‍ن‌ م‍ردم‌ م‍رس‍وم‌ ‌ه‍س‍ت‍ن‍د ‌ام‍‍ا ب‍رخ‍‍ي‌ دي‍گ‍ر در طول‌ زم‍‍ان‌ ب‍ه‌ ف‍ر‌ام‍وش‍‍ي‌ س‍پ‍رده‌ ش‍ده‌ ‌ان‍د. خ‍‍ان‍ه‌ ت‍ك‍‍ان‍‍ي‌ ‌از ‌آد‌اب و م‍رس‍وم‌ در بين مردم كرمان است.

ادامه مطلب

فرهنگ کرمانی ها

فرهنگ کرمانی ها

دسته بندی > فرهنگی

تاحدودی می توان گفت اکثر مردم استان کرمان مانند دیگرمناطق مرکزی ایران از قوم آریایی و فارس می باشند.اما در مواردی اقوام مختلفی خصوصا از اقوام وعشایرترک آسیای میانه و مغول در طی قرون گذشته به مناطق مختلفی از استان کرمان کوچ کرده اند.

ادامه مطلب

هم اکنون عضو شوید

برای دریافت پیشنهادات ویژه